Nagradna igra

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i članka 6. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10) Autotrans d.o.o. za javni prijevoz putnika u cestovnom prometu, trgovinu, usluge i turistička agencija, Šetalište 20. travnja 18, 51557 Cres, OIB 19819724166, donosi sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Idemo na more“

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilima utvrđuju se način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri, način proglašenja dobitnika nagrade, rokovi za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradne igre i sudjelovanje u njoj.

 

Članak 2.

 

Autotrans d.o.o. za javni prijevoz putnika u cestovnom prometu, trgovinu, usluge i turistička agencija, Šetalište 20. travnja 18, 51557 Cres, OIB 19819724166 (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru „Idemo na more“ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) u razdoblju od 21. srpnja 2016. godine do 30. rujna 2016. godine na području Republike Hrvatske.

 

Članak 3.

 

Svrha nagradne igre je promidžba ljetnog programa putovanja i sezonskih linija Priređivača.

 

Članak 4.

 

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, koji za vrijeme trajanja nagradne igre kupe autobusnu kartu putem Internet prodaje na stranici Priređivača (www.autotrans.hr) ili Internet stranici www.eurolines.hr.

 

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati radnici Priređivača, ni članovi njihove uže obitelji.

 

Članak 5.

 

Nagradni fond u ukupnoj vrijednosti od 7.290,00 kuna sastoji se od:

 

NAGRADA

VRIJEDNOST

KOLIČINA

UKUPNA VRIJEDNOST

iPhone SE 16GB Space Grey

5.698,00 kuna

1

5.698,00 kuna

Alcatel LINK 4G Y858 MiFi (router za Wifi)

898,00 kuna

1

 898,00 kuna

Putna karta za 2 osobe na liniji Zagreb - München

694,00 kune

1

694,00 kune

Članak 6.

 

Nagradu iz članka 5. ovih Pravila nije moguće isplatiti u novčanoj protuvrijednosti.

 

Članak 7.

 

Priređivač se obvezuje uplatiti 5% vrijednosti nagradnog fonda u korist Hrvatskog Crvenog križa.

 

Članak 8.

 

Izvlačenje imena dobitnika održat će se dana 03. listopada 2016. godine u prostorijama Priređivača na adresi Rijeka, Škurinjska cesta 2a.

 

Ovlaštena osoba Priređivača imenovat će tročlanu komisiju koja će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada, te o tijeku izvlačenja sačiniti zapisnik kojeg će potpisati članovi komisije.

 

Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

 

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

 

Imena dobitnika bit će objavljena na Internet stranici Priređivača (www.autotrans.hr) i Internet stranici www.eurolines.hr u roku od 7 dana od dana izvlačenja.

 

Članak 9.

 

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

 

Članak 10.

 

Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi predočenjem osobne iskaznice.

 

Članak 11.

 

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

 

Ako dobitnici ne podignu nagrade u roku iz stavka 1. ovog članka, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija Republike Hrvatske.

 

 

Članak 12.

 

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila. Sudionici pristaju da, ukoliko postanu dobitnici nagrada, Priređivač njihove navedene osobne podatke koristi u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti, te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

Članak 13.

 

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nagrade koje ne budu podijeljene Priređivač će prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

 

Članak 14.

 

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

 

Članak 15.

 

Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici Priređivača (www.autotrans.hr) i Internet stranici www.eurolines.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

 

Članak 16.

 

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju.

 

 

U Cresu, 30.06.2016.                                                                  Za AUTOTRANS d.o.o.

                                                                                                Predsjednik Uprave

                                                                                                Zvonko Krmpotić, dipl.oec.

KLASA: UP/I-460-02/16-01/471

URBROJ: 513-07-21-01/16-04

 

Zagreb, 8. srpnja 2016. godine